Ladda ner Ixquicks verktygslist

Lägg till Ixquicks verktygsfält (Ixquick Toolbar) till din webbläsare i dag. Det är roligt och enkelt att använda.

Bättre sekretess:
  • Direkt åtkomst till sekretesskyddade sökningar med Ixquick. Inget snokeri. Ingen lagring. Ingen spårning.
  • Tar omedelbart bort eventuella spårningscookies som du har fått från tredje parter när du surfar.
  • Tar även bort "Flash-cookies och/eller supercookies" från din dator.
  • Använder HTTPS för att förhindra att Internetleverantörer snokar i din personliga data.
Fler funktioner:

Verktygsfältet har olika förklaringar och instruktioner som visas vid hovring. Hovra över ikonerna för att få mer information om ett specifikt ämne. En del vanliga frågor kan hittas här.

Genom att hämta Ixquicks verktygslist godkänner du våra Regler och villkor.

Systemkrav:


Villkor
Ixquicks Search Toolbar, Deskbar och plugin-programmet för webbläsaren (tillsammans kallade "Ixquick Search Applications" (Ixquicks sökprogramvara) gör det enkelt att använda Ixquicks sökfunktioner. När du använder dig av dem vidarebefordras dina begäranden till Ixquick så att resultaten kan skickas tillbaka till dig. Programmen Toolbar och Deskbar kontrollerar regelbundet om det finns nyare versioner tillgängliga, och kan fråga dig om du vill uppgradera. Dina sökningar och annan användning är konfidentiella, och anonyma, i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Endast för icke-kommersiell användning
Ixquicks sökvaruprogram tillhandahålls endast för icke-kommersiell användning. Det innebär att du kan använda den på arbetet eller hemma och söka efter vad du vill. Men du måste få tillstånd av Ixquick om du vill sälja Ixquick Toolbar, Deskbar eller plugin-program till webbläsare eller information, tjänster eller programvara associerad till eller som härrör från den, eller om du vill ändra, kopiera (förutom enligt nedan), licensiera eller skapa härlett arbete från Ixquicks sökvaruprogram. Dessutom får du inte använda Ixquick Search Applications på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försvaga Ixquicks söktjänster (t.ex. får du inte använda Ixquick Search Applications på ett automatiserat sätt), inte heller får du använda dem på något sätt som kan störa annan parts användning av Ixquicks söktjänster.

Om du har några frågor om distributionsvillkoren eller idéer om hur den kan förbättras ber vi dig e-posta oss via länken "Let us Know" (Berätta) på webbplatsen Ixquick.com. Observera att när du gör det ger du också Ixquick och tredje part rätt att använda och införliva dina idéer eller kommentarer i Ixquicks sökprogramvara (eller tredje parts programvara) utan ytterligare kompensation.
Immaterialrätt
Du erkänner att Ixquick eller tredje part innehar alla rättigheter, namn och intresse av och till Ixquick Search Applications, delar därav, eller programvara som tillhandahålls genom eller i samband med Ixquick Search Applications, däribland, men utan begränsning till, all immaterialrätt. Med "immateriella rättigheter" avses alla rättigheter som existerar enligt patentlagar, copyright-lagar, handelslagar, varumärkeslagar, konkurrenslagar, och all annan äganderätt, samt alla tillämpningar, förnyelser, utökningar och restaureringar därav, nu eller senare, i kraft världen över. Du accepterar att inte ändra, anpassa, översätta, förbereda arbete med Ixquick Search Applications som ursprung, dekompilera, utnyttja källkoden eller på annat sätt använda källkoden från Ixquick Search Applications. Du accepterar även att inte ta bort, dölja eller ändra Ixquicks eller någon tredje parts copyrightmeddelande, varumärken eller andra meddelanden om äganderätt som hör till, ingår i eller kan kommas åt i samband med eller genom Ixquick Search Applications.

Friskrivning från garantier
Ixquick och tredje part som gör sin programvara tillgänglig i samband med eller genom Ixquick Search Applications friskriver sig från allt ansvar för skada som uppstår vid användning av Ixquick Search Applications och/eller tredje parts programvara som använts med eller genom Ixquick Search Applications.

IXQUICK SEARCH APPLICATIONS OCH EVENTUELL PROGRAMVARA FRÅN TREDJE PART SOM TILLHANDAHÅLLS I SAMBAND MED ELLER GENOM IXQUICK SEARCH APPLICATIONS TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER. IXQUICK OCH SÅDAN TREDJE PART AVSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN, SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER, ALLA UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA OCH LAGSTADGADE GARANTIER, INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I ANNANS RÄTTIGHETER. IXQUICK OCH EVENTUELL TREDJE PART SOM GÖR SIN PROGRAMVARA TILLGÄNGLIG I SAMBAND MED ELLER GENOM IXQUICK SEARCH APPLICATIONS FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA GARANTIER GÄLLANDE SÄKERHET, STABILITET, PUNKTLIGHET OCH PRESTANDA FÖR IXQUICK SEARCH APPLICATIONS OCH PROGRAMVARA FRÅN TREDJE PART.

DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER ATT DU HÄMTAR OCH/ELLER ANVÄNDER IXQUICK SEARCH APPLICATIONS OCH ALLA PROGRAMVAROR FRÅN TREDJE PART SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA I SAMBAND MED ELLER GENOM IXQUICK SEARCH APPLICATIONS PÅ EGEN RISK, OCH ATT DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR SKADOR PÅ DIN DATOR OCH DITT DATASYSTEM ELLER FÖR FÖRLUST AV INFORMATION SOM SKER PÅ GRUND AV HÄMTNING ELLER ANVÄNDNING AV IXQUICK SEARCH APPLICATIONS OCH PROGRAMVARA FRÅN TREDJE PART. VISSA STATER OCH ANDRA JURISDIKTIONER MEDGER INTE UTESLUTANDE AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE GÄLLER DIG. DU KAN OCKSÅ HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM SKILJER SIG MELLAN OLIKA STATER OCH JURISDIKTIONER.

Begränsning av skadeståndsansvar
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA IXQUICK OCH EVENTUELL TREDJE PART SOM GÖR SIN PROGRAMVARA TILLGÄNGLIG I SAMBAND MED ELLER GENOM IXQUICK SEARCH APPLICATIONS VARA ANSVARIG FÖR ANVÄNDARE FÖR ATT DENNE ANVÄNT ELLER MISSBRUKAT IXQUICK SEARCH APPLICATIONS OCH PROGRAMVARA FRÅN TREDJE PART. SÅDAN BEGRÄNSNING AV ANSVAR SKA TILLÄMPAS VID DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA, TYPISKA OCH ANDRA SKADOR OBEROENDE AV OM SÅDANT KRAV BASERAS PÅ GARANTI, KONTRAKT, KRÄNKNING (INKLUSIVE VÅLLANDE), ELLER ANNAT, (ÄVEN OM IXQUICK OCH/ELLER EN TREDJE PARTS PROGRAMVARULEVERANTÖR HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR). SÅDAN ANSVARSBEGRÄNSNING SKA VARA TILLÄMPLIG OAVSETT OM SKADORNA UPPSTÅR VID ANVÄNDNING ELLER MISSBRUK AV OCH VID TILLIT TILL IXQUICK SEARCH APPLICATIONS OCH ALL TREDJE PARTS PROGRAMVARA SOM GJORTS TILLGÄNGLIG I SAMBAND MED ELLER GENOM IXQUICK SEARCH APPLICATIONS, FRÅN ATT DET INTE GÅTT ATT ANVÄNDA IXQUICK SEARCH APPLICATIONS OCH PROGRAMVARA FRÅN TREDJE PART SOM GJORTS TILLGÄNGLIG I SAMBAND MED ELLER GENOM IXQUICK SEARCH APPLICATIONS, ELLER PÅ GRUND AV AVBROTT, TILLFÄLLIGT AVBROTT ELLER AVSLUTANDE AV IXQUICK SEARCH APPLICATIONS OCH ALL TREDJE PARTS PROGRAMVARA SOM GJORTS TILLGÄNGLIG I SAMBAND MED ELLER GENOM IXQUICK SEARCH APPLICATIONS (INKLUSIVE SÅDANA SKADOR SOM ORSAKATS AV TREDJE PART). SÅDAN BEGRÄNSNING SKA TILLÄMPAS OAKTAT FEL OCH SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER.

VISSA STATER OCH ANDRA JURISDIKTIONER MEDGER INTE UTESLUTANDE ELLER BEGRÄNSNING AV SKADESTÅNDSANSVAR FÖR DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE GÄLLER DIG.

Ixquicks söktjänst
Ixquicks sökprogram är framtagna för användning tillsammans med Ixquicks söktjänster. Därför regleras din användning av Ixquicks söktjänster också av Ixquicks Villkor och Sekretesspolicy.

Olika villkor
Dessa Villkor ska tolkas enligt lagstiftningen i Nederländerna, utan att vara i konflikt med lagarna i Nederländerna eller din stat eller hemland. Om av någon anledning en domstol finner att delar av dessa Villkor inte går att genomdriva, kommer ändå resterande del av dessa Villkor att fortsätta gälla.

Dessa Villkor utgör hela avtalet mellan parterna i ärendet och ersätter alla tidigare eller samtidiga överenskommelser eller avtal, skriftliga eller muntliga, gällande ärendet. Friskrivning från dessa Villkor är endast möjlig om skriftlig och med underskrift av Ixquick och/eller tredje part som gör sin programvara tillgänglig i samband med eller genom Ixquick Search Applications.

Juli 2007.